Diets


라온바이오(주)는 까다로운 재고관리와 냉장/냉동 보관 시스템으로

높은 품질의 사료를 유통하기 위해 노력하고 있습니다.

일반사료뿐만 아니라 특수한 실험을 위한 조제사료 주문이 가능합니다.

2030

Rabbit Diet with 14% Protein, 3% Fat
Irradiated(29XX)Certified(C)Autoclaveable(S)
Extrude(X)

2030C


2031

Rabbit Diet with 14% Protein, 2% Fat
Irradiated(29XX)Certified(C)Autoclaveable(S)
Extrude(X)
2931 2031C


2040

Guinea pig Diet with 18% Protein, 3% Fat
Irradiated(29XX)Certified(C)Autoclaveable(S)
Extrude(X)
2940
2040C


2041

Guinea pig Diet with 17% Protein, 4% Fat
Irradiated(29XX)Certified(C)Autoclaveable(S)
Extrude(X)
2941 2041C


2060

Cat Diet with 32% Protein, 12% Fat
Irradiated(29XX)Certified(C)Autoclaveable(S)
Extrude(X)

2060C

Standard

2072

Ferret Diet with 3% Protein, 18% Fat
Irradiated(29XX)Certified(C)Autoclaveable(S)
Extrude(X)

2072C

Standard